UBUNTU

EDICIÓ ll

Ubuntu es un projecte de reflexió i recuperació de valors ètics i socials, que es basa en la filosofía africana del mateix nom i que sempre ha estat present en les diverses cultures del continent africà ajudant a cohesionar la societat desde una besant de la comprensió i la pau.
Ubuntu ens mostra aquests aspectes que s’han anat relegant a les societats més avançades i és als centres d’ensenyança on s’ha d’incidir perquè els valors que promou aquesta filosofia tornin a ser presents a la nostra societat.
Ubuntu ensenya a ser una persona oberta, disponible per als altres, recolzar i donar suport als altres, a no sentir-se amenaçat quan altres són capaços i són bons en alguna cosa, perquè s’està segur de si mateix ja que entén que és part d’una totalitat , que es decreix quan altres persones són humiliades o menyspreades, quan altres són torturats o oprimits.

Una persona amb ubuntu recull i ajuda almenys capacitat, el més feble, el més vulnerable perquè així avancem tots. Si tots guanyen jo guanyo, perquè si no Com podem estar contents si un de nosaltres està trist?

Durant les sessions es treballaran els ODS:
16. Pau, justícia i institucions sòlides. L’empatia, la cooperació ajuden a la justícia i la pau social.
3. Salut i benestar. Tenir una societat més cohesionada ajuda a tenir una societat més saludable.
5. Igualtat de gènere: l’empatia, entendre que som a través dels altres ajuda que la societat sigui més igualitària.
8. Treball decent i creixement econòmic. La filosofía Ubuntu s’està aplicat a les empreses per mantenir un grau de salut laboral òptim i mantenir la dignitat a les feines.
10. Reducció de les desigualtats. Les desigualtats són produïdes per una societat cada cop més individualitzada i egoista. Ubuntu ens ensenya que si tots guanyen jo també guanyo.

10.000€

6.000€

MEMBRES